HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Bresenham's Line Algorithm
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Quyên

Thời gian: 14h, thứ 4 ngày 18/7/2018
Địa điểm: Phòng 212 nhà A5, Viện Toán học
Tóm tắt: Báo cáo trình bày thuật toán vẽ đoạn thẳng nối hai điểm trong đồ họa máy tính của Bresenham.
Tài liệu tham khảo: Chương 5 của quyển sách Donald Hearn, M. Pauline Baker, and Warren Carithers, Computer Graphics with OpenGL (4th Edition), Prentice-Hall, 2011.

Trở lại

Công bố khoa học mới