HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

A solution formular for the Stokes Equation in $\mathbb R_+^n$
Báo cáo viên: Vũ Thùy Dương

Thời gian: 9h30, Thứ 4, Ngày 30/5/2018
Địa điểm: Phòng Seminar, tầng 5 nhà A6, Viện Toán học
Tóm tắt: The aim of this talk is to introduce the result of Ukai on an explicit solution to the Stokes equation, which is expressed in terms of the Riesz operators and the solution operators for the heat and Laplace equations in $mathbb R_+^n$. This solution provides a simpler and different form from that of Solonikov (1968).

Trở lại

Công bố khoa học mới