HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Sobolev–Lorentz spaces II
Báo cáo viên: Đào Quang Khải

Thời gian: 9h sáng thứ 4 ngày 14/3/2018.
Địa điểm: Phòng seminar tầng 5 nhà A6
Tóm tắt:  In this talk, we present the properties of Lorentz, useful theorems such as the Sobolev embeddings, size estimates on the pointwise multiplication, and  convolution of functions in Lorentz spaces.

Trở lại

09/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới