HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Bài toán bù thuần nhất
Báo cáo viên: Vũ Trung Hiếu

Thời gian: 9h, Thứ 4, ngày 10/1/2018
Địa điểm: Phòng 4, nhà A14, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Trở lại

Công bố khoa học mới