HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Tam giác phân đa giác
Người báo cáo: Phong Thị Thu Huyền
Thời gian: 14h, Thứ 3, 19/12/2017
Địa điểm: Phòng 4 Nhà A14, Viện Toán học

Tóm tắt: Trình bày bài toán cơ bản trong Hình học tính toán: Tam giác phân đa giác

Trở lại

10/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới