HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

On finding approximate shortest gentle paths on convex terrains
Người báo cáo: Nguyễn Thị Lê

Thời gian: 9h, Thứ 4, ngày 29/11/2017
Địa điểm: Phòng 4, nhà A14, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Trở lại

Công bố khoa học mới