HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Energy Decay for a Weak Solution of the Navier -Stokes Equation
Người báo cáo: Đào Quang Khải

Thời gian: 9h30, Thứ 3 ngày 10/10/2017
Địa điểm: Phòng 4, Nhà A14, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tóm tắt: In this talk, we present the decay rate of the L^2-norm of the weak solution to the 3-D Navier–Stokes equations.

Trở lại

09/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới