HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Ứng dụng của lý thuyết đồ thị trong một số bài toán thực tế
Người báo cáo: Lê Chí Ngọc - Đại học Bách Khoa Hà nội

Thời gian: 9h30, ngày thứ 5, 1/6
Địa điểm: Phòng 201, nhà A5, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt
Tóm tắt: Báo cáo trình bày về một số bài toán thực tế, và ứng dụng của lý thuyết đồ thị. Nội dung chủ yếu tập trung vào các ứng dụng trong dịch tễ học, giao thông và mạng xã hội. Báo cáo trình bày mối liên hệ giữa các bài toán thực tế này với các bài toán kinh điển trong lý thuyết đồ thị. Một số khó khăn cũng như thuận lợi khi xem xét các vấn đề thực tế dưới cái nhìn đồ thị cũng sẽ được đề cập.

Trở lại

Công bố khoa học mới