lỗi
 • Lỗi tải module MySQL server has gone away SQL=SELECT m.published, m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params, mm.menuid FROM c1iv8_modules AS m LEFT JOIN c1iv8_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id LEFT JOIN c1iv8_extensions AS e ON e.element = m.module AND e.client_id = m.client_id WHERE m.published = 1 AND e.enabled = 1 AND (m.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_up <= '2020-02-26 16:29:27') AND (m.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_down >= '2020-02-26 16:29:27') AND m.access IN (1,1) AND m.client_id = 0 AND (mm.menuid = 550 OR mm.menuid <= 0) AND m.language IN ('vi-VN','*') ORDER BY m.position, m.ordering
 • Lỗi tải thành phần: com_jevents, 1
 • Lỗi tải thành phần: com_jevents, 1
 • Lỗi tải thành phần: com_jevents, 1
 • Lỗi tải thành phần: com_jevents, 1
 • Lỗi tải thành phần: com_jevents, 1
 • Lỗi tải thành phần: com_jevents, 1
 • Lỗi tải thành phần: com_jevents, 1
lỗi
 • Lỗi tải module MySQL server has gone away SQL=SELECT m.published, m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params, mm.menuid FROM c1iv8_modules AS m LEFT JOIN c1iv8_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id LEFT JOIN c1iv8_extensions AS e ON e.element = m.module AND e.client_id = m.client_id WHERE m.published = 1 AND e.enabled = 1 AND (m.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_up <= '2020-02-26 16:29:27') AND (m.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_down >= '2020-02-26 16:29:27') AND m.access IN (1,1) AND m.client_id = 0 AND (mm.menuid = 550 OR mm.menuid <= 0) AND m.language IN ('vi-VN','*') ORDER BY m.position, m.ordering
 • Lỗi tải thành phần: com_jevents, 1
 • Lỗi tải thành phần: com_jevents, 1
 • Lỗi tải thành phần: com_jevents, 1
 • Lỗi tải thành phần: com_jevents, 1
 • Lỗi tải thành phần: com_jevents, 1
 • Lỗi tải thành phần: com_jevents, 1
 • Lỗi tải thành phần: com_jevents, 1

Lịch sử dụng phòng hội thảo, hội trường

I. Nhà A6

Thời gian

Địa điểm

Đơn vị sử dụng

Ghi chú

4/3/2020 - 14/3/2020

Hội trường tầng 2, 3 - A6

Viện Toán học

8h00-17h00

17/2/2020 - 28/2/2020

Hội trường tầng 2, 3 - A6

Viện Toán học


8h00-17h00

9/1/2020

Hội trường tầng 2, 3 - A6

VNSC

7h00-12h00


30/12/2019

Hội trường tầng 2, 3 - A6

Viện Viện Kỹ thuật
nhiệt đới

7h00-12h00

25/12/2019

Hội trường tầng 2, 3 - A6

Viện Toán học

13h00-17h00

20/12/2019

Hội trường tầng 2, 3 - A6

Viện Toán học:
Bài giảng viện

8h00-12h00

13/12/2019

Hội trường tầng 2, 3 - A6

Viện Toán học:
Bài giảng viện

8h00-12h00


27-28/11/2019


Hội trường tầng 2, 3 - A6


Viện Vật lý


8h00-17h00

22/11/2019

Hội trường tầng 2, 3 - A6

Viện Toán học:
Bài giảng viện

8h00-12h00

14/11/2019

Hội trường tầng 2, 3 - A6

Viện Toán học

8h00-17h00

7/11/2019

Hội trường tầng 2, 3 - A6

Viện Toán học

8h00-17h00

5-6/11/2019

Hội trường tầng 2, 3 - A6

Viện Toán học:

Trường chuyên biệt: “Introduction to Algebraic Schemes and Cohomology

8h00-17h00

31/10/2019

Hội trường tầng 2, 3 - A6

Viện Kỹ thuật Nhiệt đới

8h00-17h00

23/10/2019

Hội trường tầng 2, 3 - A6

Viện Toán học

13h00-17h00

21/10/2019

Hội trường tầng 2, 3 - A6

Học Viện KH&CN

13h00-17h00

18/10/2019

Hội trường tầng 2, 3 - A6

VNSC

8h00-17h00

14/10/2019

Hội trường tầng 2, 3 - A6

Học Viện KH&CN

13h00-17h00

 

II. Nhà A5

Xin chi tiết

LAST_UPDATED2