Hội nghị trong năm

Tháng 11 2021

Hội nghị, hội thảo
International school on Algebraic Geometry and Algebraic Groups and Workshop on Commutative Algebra and Algebraic Geometry
Hanoi, 1/11/2021-12/11/2021 and Cat Ba, Hai Phong, November 13-16, 2021

Hội nghị, hội thảo
International Conference on Discrete Mathematics and Computer Science (ICDMCS)
Dalat, Vietnam November 28– 30, 2021

Tháng 10 2021

Hội nghị, hội thảo
HỘI NGHỊ ĐẠI SỐ - LÝ THUYẾT SỐ - HÌNH HỌC - TÔ PÔ 2021
Thái Nguyên, 21 – 23/10/2021

Tháng 8 2021

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo “Tannakian Categories”
Hà Nội, 23-26/8/2021

Hội nghị, hội thảo
Graduate School on Mathematics of Random Systems: Analysis, Modelling and Algorithms
Hanoi, 30 August-10 September, 2021

Tháng 7 2021

Hội nghị, hội thảo
Trường hè quốc tế “International Graduate Summer School 2021"
Hà Nội, 5/7 đến ngày 23/7/2021

Tháng 5 2021
Tháng 4 2021
Tháng 1 2021

Công bố khoa học mới