Hội nghị trong năm

Tháng 7 2020
Tháng 4 2020

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo TỐI ƯU VÀ TÍNH TOÁN KHOA HỌC lần thứ 18
Hòa Lạc, 23-25/04/2020

Tháng 3 2020

Hội nghị, hội thảo
MIS-IMH research school on Mathematics of Data
Hanoi, 4-13 March, 2020

Hội nghị, hội thảo
School and Conference on Computational Commutative Algebra
Hue, Vietnam 9th -15th March 2020

Tháng 2 2020

Hội nghị, hội thảo
SEAMS school “Arithmetic, Geometry and Model Theory”
Hanoi, 17 – 28 February 2020

Công bố khoa học mới