Bài giảng viện trong năm

Tháng 12 2022

Bài giảng viện
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
Giáo sư Jongil Park, Department of Mathematical Sciences, Seoul National University, Seoul, South Korea

Tháng 8 2022

Bài giảng viện
Character bounds for finite groups of Lie type
Báo cáo viên: GS Phạm Hữu Tiệp (Joshua Barlaz Distinguished Professor of Mathematics, ĐH Rutgers, Mỹ)

Tháng 7 2022

Bài giảng viện
Hamilton-Jacobi equations -- An introduction and some recent progress in the homogenization theory
Người báo cáo: GS. Trần Vĩnh Hưng, University of Wisconsin Madison

Flat View
Xem lịch theo năm

Công bố khoa học mới