HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

05 Tháng 12 2023

Xemina Toán tử Monge-Ampère không đa cực trên miền hyperconvex
Một số đánh giá tích phân đối với toán tử Monge-Ampère không đa cực của dãy giảm các hàm đa điều hòa dưới
Người báo cáo: Đỗ Thái Dương

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Exel's Effros-Hahn conjecture for Steinberg algebras over the tropical semifield
Speaker: Trần Giang Nam (Viện Toán học)

Lectures on selected areas in Pure Mathematics
Introduction to flat connections, de Rham cohomology, and local systems
Speaker: Pham Thanh Tam

Lectures on selected areas in Pure Mathematics
Kronecker's rationality criteria and Grothendieck $p$--conjecture
Speaker: Nguyen Quang Khai

Lectures on selected areas in Pure Mathematics
Introduction to Gauss-Manin connection and Hodge $F$--filtration
Speaker: Vo Quoc Bao

Lectures on selected areas in Pure Mathematics
Malcev-Grothendieck theorem and its variants
Speaker: Tran Phan Quoc Bao

Lectures on selected areas in Pure Mathematics
Geometric local system and Deligne's companion conjecture
Speaker: Dao Van Thinh

Lectures on selected areas in Pure Mathematics
Local systems in algebraic-arithmetic geometry
Speaker: Hélène Esnault (Berlin, Harvard and Copenhagen)

05 Tháng 12 2023
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày