Hoạt động trong tuần

24 Tháng 12 2018 - 30 Tháng 12 2018

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Khái niệm nghiệm hữu hiệu chính thường theo Borwein
Báo cáo viên: Nguyễn Ngọc Luân

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Hilbert's basis theorem in infinite dimensional rings (Phần 2)
Báo cáo viên: Nguyễn Đăng Hợp

Xêmina Hình học giải tích
Groupoid algebras III
Báo cáo viên: Nguyễn Quang Lộc

Xêmina Hình học tính toán
On convex sets in computer graphics
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
On Epidemics Network Model
Báo cáo viên: Lê Chí Ngọc

24 Tháng 12 2018 - 30 Tháng 12 2018
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày