Hoạt động trong tuần

Sharp constants in the Sobolev inequalities for weighted gradient
Báo cáo viên: Nguyễn Văn Hoàng

Thời gian: 9h30, Thứ 3, ngày 24/9/2019

Địa điểm: Phòng 302, Nhà A5, Viện Toán học

Tóm tắt: In this talk, we discuss about the proof of the sharp Sobolev inequalities for weighted gradient (including the Grushin operator as a special case). The proof is based on the partial rearrangement argument and the hyperbolic geometry

Trở lại