Hoạt động trong tuần

Structural stability under random perturbation
Báo cáo viên: Đoàn Thái Sơn (Viện Toán học)

Thời gian: 14h Thứ 5, ngày 17 tháng 1 năm 2019
Địa điểm: Phòng 302, Nhà A5, Viện Toán học
Tóm tắt: Trước hết chúng tôi giới thiệu tóm tắt kết quả về ổn định cấu trúc cho phương trình vi phân hai chiều. Cuối cùng, một số vấn đề về tính ổn định cấu trúc với nhiễu ngẫu nhiên được trình bầy.

Trở lại