Hoạt động trong tuần

Lịch theo ngày

Thứ năm 27 Tháng 12 2018
Thứ năm 27 Tháng 12 2018
09:00 

Xêmina Hình học giải tích
Groupoid algebras III
Báo cáo viên: Nguyễn Quang Lộc

09:00 

Xêmina Hình học tính toán
On convex sets in computer graphics
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

09:30 

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
On Epidemics Network Model
Báo cáo viên: Lê Chí Ngọc

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày