Tháng 5 2020

Xêmina Hình học và Tô-pô
Tropical intersection and singularity theory
Báo cáo viên: Baldur Sigurðsson (Universidad Nacional Autónoma de México)

Xêmina Hình học và Tô-pô
Cluster algebras attached to quivers and models for cluster algebras of type A
Báo cáo viên: Nguyễn Đình Vũ (Viện Toán học)

Tháng 5 2020
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng

Công bố khoa học mới