Tháng 10 2018
Tháng 9 2018
Tháng 6 2018

Xêmina Giải tích
Some applications of formulas for the Stokes Equation
Báo cáo viên: Vũ Thùy Dương

Tháng 5 2018

Xêmina Giải tích
Navier-Stokes equations with regularity in one direction II
Báo cáo viên: Ngô Văn Giang

Xêmina Giải tích
On some nonlinear partial differential equations involving degenerate elliptic operators
Báo cáo viên: Dương Trọng Luyện

Xêmina Giải tích
A solution formular for the Stokes Equation in $\mathbb R_+^n$
Báo cáo viên: Vũ Thùy Dương

Tháng 4 2018

Xêmina Giải tích
On the Navier-Stokes equations in unbounded domains, I
Báo cáo viên: Nguyễn Minh Trí

Xêmina Giải tích
On the Navier-Stokes equations in unbounded domains, II
Báo cáo viên: Nguyễn Minh Trí

Xêmina Giải tích
Navier-Stokes equations with regularity in one direction
Báo cáo viên: Ngô Văn Giang (Đại học Thái Nguyên)

Tháng 3 2018

Xêmina Giải tích
Real interpolation, Lorentz spaces, and Sobolev embeddings
Báo cáo viên: Đào Quang Khải

Xêmina Giải tích
Sobolev–Lorentz spaces
Báo cáo viên: Đào Quang Khải

Xêmina Giải tích
Sobolev–Lorentz spaces II
Báo cáo viên: Đào Quang Khải

Tháng 1 2018
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng

Công bố khoa học mới