Tháng 9 2021

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Starter Balanced Tournament Designs: Construction and Applications
Người báo cáo: Hoàng Anh Quân (Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội)

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Linesearch-free algorithms for solving pseudomonotone variational inequalities
Người báo cáo: Trịnh Ngọc Hải (Đại học Bách khoa Hà Nội)

Tháng 9 2021
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng

Công bố khoa học mới