HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 07 Tháng 7 2022
Thứ năm 07 Tháng 7 2022
08:00 

Hội nghị, hội thảo
WORKSHOP ON RANDOM STRUCTURES AND RELATED TOPICS
HANOI, 6-7 JULY 2022

16:30 

Xêmina Hình học đại số
Berkovich spaces and a comparison theorem for nearby cycles (II)
Người báo cáo: Lê Quý Thường (Đại học Khoa học Tự nhiên, Hà Nội)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới