HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 02 Tháng 2 2021
Thứ ba 02 Tháng 2 2021
09:00 

Working Seminar "Arc spaces and Nash's problem"
Grinberg-Kazhdan theorem
Báo cáo viên: Phùng Hồ Hải

09:00 

Xêmina Tối ưu và điều khiển
On the constraint qualification conditions in optimality conditions of programming problems
Báo cáo viên: Bùi Trọng Kiên

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới