HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 02 Tháng 2 2021
Thứ ba 02 Tháng 2 2021
09:00 

Working Seminar "Arc spaces and Nash's problem"
Grinberg-Kazhdan theorem
Báo cáo viên: Phùng Hồ Hải

09:00 

Xêmina Tối ưu và điều khiển
On the constraint qualification conditions in optimality conditions of programming problems
Báo cáo viên: Bùi Trọng Kiên

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày