HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 03 Tháng 11 2020
Thứ ba 03 Tháng 11 2020
09:00 

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Second-order optimality conditions and regularity of Lagrange multipliers for mixed optimal control problems
Báo cáo viên: Nguyễn Quốc Tuấn

09:30 

Xêmina Phương trình vi phân
Riemannian optimization on the symplectic Stiefel manifold
Báo cáo viên: Nguyễn Thanh Sơn

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới