HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 14 Tháng 10 2020
Thứ tư 14 Tháng 10 2020
09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Nguyên lý so sánh nghiệm mở rộng cho lớp các hệ dương có chậm và ứng dụng
Báo cáo viên: Phan Thanh Nam

14:00 

Minicourse on “The topology of algebraic varieties”
Lecture 3
Speaker: Kestutis Cesnavicius (CNRS, Université Paris-Sud)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới