HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ sáu 25 Tháng 9 2020
Thứ sáu 25 Tháng 9 2020
08:00 

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo “Sinh viên nghiên cứu khoa học Viện Toán học 2020”
Viện Toán học, 24-25/9/2020

14:00 

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Strictly nef subsheaves in tangent bundle
Báo cáo viên: Jie Liu (Chinese Academy of Sciences)

15:30 

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
On the Ohsawa-Takegoshi extension theorem
Báo cáo viên: Junyan Cao (Université Côte d'Azur)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày