HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ sáu 25 Tháng 9 2020
Thứ sáu 25 Tháng 9 2020
08:00 

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo “Sinh viên nghiên cứu khoa học Viện Toán học 2020”
Viện Toán học, 24-25/9/2020

14:00 

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Strictly nef subsheaves in tangent bundle
Báo cáo viên: Jie Liu (Chinese Academy of Sciences)

15:30 

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
On the Ohsawa-Takegoshi extension theorem
Báo cáo viên: Junyan Cao (Université Côte d'Azur)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
31/10/22, Hội nghị, hội thảo:
International school on algebraic geometry and algebraic groups
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới