HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 07 Tháng 7 2020
Thứ ba 07 Tháng 7 2020
09:30 
14:00 

Xêmina Hình học tính toán
Aircraft type recognition based on convex hulls and the support vector machine (cont.)
Báo cáo viên: Hồ Đức Hiếu

14:00 

Xêmina Hình học giải tích
The Gelfand–Naimark Representation II
Báo cáo viên: Hồ Minh Toàn

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
31/10/22, Hội nghị, hội thảo:
International school on algebraic geometry and algebraic groups
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới