HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ sáu 15 Tháng 9 2017
Thứ sáu 15 Tháng 9 2017
09:00 

Xêmina Giải tích
Quasi-equilibrium problems and fixed point theorems
Người báo cáo: Nguyễn Xuân Tấn

14:00 

Xêmina Xác suất và thống kê
Some problems on stochastic bifurcations
Người báo cáo: Đoàn Thái Sơn

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày