HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

28 Tháng 5 2023

Xêmina Dự án nghiên cứu khoa học công nghệ Hàm zeta, giá trị zeta và những chủ đề liên quan
On a conjecture of Gezmis and Pellarin
Speaker: Lê Khắc Nhuận (CNRS - Université de Caen Normandie)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
A sharp bound for the resurgence of sums of ideals
Speaker: Dr. Nguyễn Đăng Hợp (Viện Toán học)

Xêmina Giải tích
Weighted Monge-Ampère energy I: A quantitative stability property in energy
Người báo cáo: Đỗ Hoàng Sơn (Viện Toán học)

Xêmina Hình học và Tô-pô
A Lagrangian spine in the Milnor fiber of a plane curve singularity
Speaker: Baldur Sigurðsson (Complutense University of Madrid, Spain)

Xêmina Xác suất và thống kê
Bayesian analysis of multivariate longitudinal data using latent structures with applications to medical data
Người báo cáo: Assis. Prof. Trần Trung Dũng (Maastricht University, Netherlands)

Xêmina Hình học đại số
Tate modules and finitely generated projective modules over Laurent series rings.
Người báo cáo: Đào Văn Thịnh (Viện Toán học)

Xêmina Hình học giải tích
Hàm Christoffel và Tổng bình phương
Người báo cáo: Hồ Minh Toàn

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Small Perturbations of Ideal in Local rings.
Speaker: Dr. Văn Đức Trung

Xêmina Giải tích
Weighted Monge-Ampère energy II: A quantitative stability property in energy
Người báo cáo: Đỗ Hoàng Sơn

Xêmina Hình học đại số
Logarithmic Fontaine Integration
Người báo cáo: Nguyễn Đăng Khải Hoàn (University of Padova, Italy)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Leavitt path algebras whose every Lie ideal is an ideal and applications
Speaker: Dr. Huỳnh Việt Khánh (ĐHKHTN HCM)

Xêmina Xác suất và thống kê
Next generation sequencing technologies: problems and applications
Người báo cáo: Đỗ Văn Hoàn (Học viện Kỹ thuật quân sự)

Xêmina Hình học đại số
Tate modules and finitely generated projective modules over Laurent series rings II
Người báo cáo: Đào Văn Thịnh (Viện Toán học)

Bài giảng viện
Ear decompositions of graphs: an unexpected tool in combinatorial commutative algebra
Báo cáo viên: GS. TSKH. Ngô Việt Trung, Viện Toán học

28 Tháng 5 2023
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới