Hội nghị

Tháng 11 2023

Hội nghị, hội thảo
Bài toán Moment và các vấn đề liên quan
Hà Nội, 01/11/2023

Hội nghị, hội thảo
Lý thuyết Hodge trên đặc số dương
Xuân Hòa, 17-18/11/2023

Tháng 10 2023

Hội nghị, hội thảo
Một số vấn đề trong hình học và giải tích
Hà Nội, 06-07/10/2023

Hội nghị, hội thảo
International school and workshop on “Hopf Algebras and Aplications”
Hanoi, October 23-November 3, 2023

Tháng 9 2023

Hội nghị, hội thảo
International workshop on topology of singularities and related topics
September 11th to September 15th, 2023

Hội nghị, hội thảo
Về tương đương Morita của đại số đường Leavitt
Hà Nội, 14/9/2023

Hội nghị, hội thảo
Về đại số Steinberg và những vấn đề liên quan
Hà Nội, 15/9/2023

Hội nghị, hội thảo
Arithmetic and Cohomology of Algebraic Varieties
Hanoi, 18-22/9/2023

Hội nghị, hội thảo
Phương trình Elliptic và ứng dụng
Viện Toán học, ngày 28/9/2023

Tháng 8 2023

Hội nghị, hội thảo
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X
Đà Nẵng, 8-12/08/2023

Hội nghị, hội thảo
Trường hè Học máy và bài toán ngược
Hà Nội, 16/8/2023 - 18/8/2023

Hội nghị, hội thảo
International Conference Optimization and Control Theory with Applications
Vinh Phuc, 24-26 August, 2023

Hội nghị, hội thảo
Đại số giao hoán và các vấn đề liên quan
Thanh Hóa, 25-28/8/2023

Tháng 7 2023

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo "Tổng mũ và bó tổng mũ"
Vĩnh Phúc, 23/07/2023 - 26/07/2023

Tháng 6 2023
Tháng 4 2023

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo Tối ưu và Tính toán khoa học lần thứ 21
Ba Vì, 20 - 22/4/2023

Tháng 3 2023
Tháng 2 2023

Công bố khoa học mới