Hội nghị

Tháng 9 2020
Tháng 8 2020
Tháng 7 2020
Tháng 5 2020

Hội nghị, hội thảo
Tối ưu trong Kỷ nguyên Công nghiệp 4.0
Hà Nội,2-3/5/2020

Tháng 3 2020
Tháng 2 2020

Hội nghị, hội thảo
SEAMS school “Arithmetic, Geometry and Model Theory”
Hanoi, 17 – 28 February 2020

Công bố khoa học mới