Hội nghị

Tháng 8 2020
Tháng 7 2020

Hội nghị, hội thảo
AMC-2020 Satellite Workshop Deterministic and Stochastic Aspects of Differential Equations
Hanoi Pedagogical University 2, Xuan Hoa; July 24-27, 2020

Hội nghị, hội thảo
AMC-2020 Satellite Workshop Minimal Free Resolution and Related Topics
Hanoi, July 25-27, 2020

Hội nghị, hội thảo
AMC-2020 Satellite Workshop on Nonlinear Analysis and Optimization Theory
Hoa Lu, Ninh Binh; July 25-27, 2020

Tháng 4 2020

Hội nghị, hội thảo
Tối ưu trong Kỷ nguyên Công nghiệp 4.0 (CANCELLED)
Hà Nội, 3-4/4/2020

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo TỐI ƯU VÀ TÍNH TOÁN KHOA HỌC lần thứ 18
Hòa Lạc, 23-25/04/2020

Tháng 3 2020
Tháng 2 2020

Hội nghị, hội thảo
SEAMS school “Arithmetic, Geometry and Model Theory”
Hanoi, 17 – 28 February 2020

Công bố khoa học mới