Hội nghị

Tháng 6 2019

Hội nghị, hội thảo
Workshop "Tôpô và Hình học"
Quy Nhơn, 02-05/06/2019

Tháng 5 2019

Hội nghị, hội thảo
Quantum Topology and Hyperbolic Geometry
Da Nang, May 27-31, 2019

Tháng 4 2019
Tháng 3 2019
Tháng 2 2019

Hội nghị, hội thảo
Spring school on Optimization and Algorithms in Dynamic Environments
Hanoi, Feb 18th, 2019 to March 1st

Công bố khoa học mới