HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

25 Tháng 6 2024

Xêmina Dự án nghiên cứu khoa học công nghệ Hàm zeta, giá trị zeta và những chủ đề liên quan
Shalika germs for Kloosterman integrals and applications
Speaker: Đỗ Việt Cường (VNU University of Science in Hanoi)

Xêmina Giải tích
Orthogonal polynomials on a planar quartic curve
Speaker: Phùng Văn Mạnh (Đại học Sư phạm Hà Nội)

Xêmina Xác suất và thống kê
Estimation of Shannon Differential Entropy: Simulation and Computations
Người báo cáo: Mbanefo S. Madukaife, University of Nigeria- Nsukka

Xêmina Hình học đại số
Nearby functors at infinity
Người trình bày: Phạm Khoa Bằng (Université de Rennes, France)

Xêmina Hình học đại số
Local-global principles for integral points on certain Markoff-type surfaces
Người trình bày: Đào Quang Đức (Sorbonne University, France)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Một số vấn đề về đa tạp Fano chiều thấp
Người trình bày: Nguyễn Thị Ánh Hằng

25 Tháng 6 2024
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới