Tiền ấn phẩm

Tiền ấn phẩm năm 2019

  1. IMH20190401, Nguyễn Văn Châu, Jacobian conjecture as a problem on integral points on affine curves
  2. IMH20190102, Lưu Hoàng Đức, Stability theory for Gaussian rough differential equations. Part II
  3. IMH20190101, Lưu Hoàng Đức, Stability theory for Gaussian rough differential equations. Part I.