Nguyễn Hương Lâm


TS. NCV

Phòng Cơ sở toán học của tin học
Hướng nghiên cứu: Cơ sở toán học của tin học


Liên hệ
Phòng làm việc: 208, Nhà A5
Điện thoại: +84 (02)4 37563474 Ext 208
Email: nhlam AT math.ac.vn

Lý lịch khoa học

Qúa trình đào tạo

Quá trình công tác

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách trong Mathscinet

 

Danh sách gần đây
1H. Jurgensen, S. Konstantinidis, Nguyễn Hương Lâm, Asymptotically optimal low-cost solid codes. J. Autom. Lang. Comb. 9 (2004), 81 - 102.
2Nguyễn Hương Lâm, Finite completion of comma-free codes. II, Theor. Inform. Appl. 38 (2004), 117 - 136.
3Nguyễn Hương Lâm, Finite completion of comma-free codes. I. Theor. Inform. Appl. 38 (2004), 91 - 115.
4Nguyễn Hương Lâm, Completing comma-free codes, Theoret. Comput. Sci. 301 (2003), 399 - 415.
5Nguyễn Hương Lâm, Completing solid codes to maximal comma-free codes, Vietnam J. Math. 31 (2003), 57 - 69.
6Nguyễn Hương Lâm, Finite maximal solid codes. Theoret. Comput. Sci. 262 (2001), 333 - 347
7Nguyễn Hương Lâm, Finite maximal infix codes. Semigroup Forum 61 (2000), 346 - 356.
8Phan Trung Huy, Nguyễn Hương Lâm, Unavoidable sets: extention and reduction. Theor. Inform. Appl. 33 (1999), 213 - 225.
9Nguyễn Hương Lâm, Hajos factorizations and completion of codes. Theoret. Comput. Sci. 182 (1997), N0 1-2, 245 - 256.
10Nguyễn Hương Lâm, On codes having no finite completion. RAIRO Inform. Theor. Appl. 30 (1996), 483–493
11Nguyễn Hương Lâm, A property of finite maximal codes. Acta Math. Vietnam. 21 (1996), No. 2, 279 - 288.
12Nguyễn Hương Lâm, A note on codes having no finite completions. Inform. Process. Lett. 55 (1995), 185 - 188.
13Nguyễn Hương Lâm, On codes having no finite completion. RAIRO Inform. Theor. Appl. 29 (1995), 145 - 155.
14Nguyễn Hương Lâm, Do Long Van, Measure of infinitary codes. Acta Cybernet. 11 (1994), 127 - 137.
15 Do Long Van, Nguyễn Hương Lâm, Phan Trung Huy, On codes concerning bi-infinite words. Acta Cybernet. 11 (1993),  97 - 109.
16Nguyễn Hương Lâm, Do Long Van, On strict codes. In: Mathematical Foundations of Computer Science 1991, Lecture Notes in Comput. Sci. 550 (1991), 308 - 317. Also: Acta Cybernetica 10 (1991), 25 - 34.
17Nguyễn Hương Lâm, Do Long Van, On a class of infinitary codes. Theor. Inform. Appl. 24 (1990), 441 - 458.