Nguyễn Thanh Loan


CN

Trung tâm Đào tạo sau đại học
Hướng nghiên cứu:


Liên hệ
Phòng làm việc:
Điện thoại:
Email: ntloan AT math.ac.vn

Lý lịch khoa học

Năm sinh: 1997

Nơi sinh: Thái Bình

  • 2019: Đại học Sư phạm Hà Nội