Nguyễn Đình Vũ


CN

Trung tâm Đào tạo sau đại học
Hướng nghiên cứu: Giải tích hàm, Giải tích Fourier


Liên hệ
Phòng làm việc:
Điện thoại: +84 (0)4 37563474
Email: nguyendinhvu170495@gmail.com

Lý lịch khoa học

Năm sinh:1995
Nơi sinh: Tiên Phước - Quảng Nam
2013-2017: Đại học sư phạm - Đại học Đà Nẵng
2017-2018: Cao học quốc tế khóa 11, Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Các lĩnh vực quan tâm: Giải tích hàm, Giải tích Fourier