Chu Thị Mai Hồng


CN

Trung tâm Đào tạo sau đại học
Hướng nghiên cứu:


Liên hệ
Phòng làm việc:
Điện thoại: +84 (0)4 37563474
Email: maihongsp@gmail.com

Lý lịch khoa học

Năm sinh: 1995
Nơi sinh: Hà Nội, Việt Nam

Đại học: 2013 – 2017: Cử nhân – Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam