Lã Hữu Chương


TS. NCV

Phòng Phương trình vi phân
Hướng nghiên cứu: Bài toán ngược và bài toán đặt không chỉnh


Liên hệ
Phòng làm việc: 307, Nhà A5
Điện thoại: +84 24 37563474 / 307
Email: lhchuong AT math.ac.vn
Trang web cá nhân: http://vie.math.ac.vn/~lhchuong/

Lý lịch khoa học
Qúa trình đào tạo

Quá trình công tác

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách trong Mathscinet

Danh sách gần đây
1Lã Hữu Chương, H. G. Bock, J. P. Schlöder, Structure of Optimal Samples in Continuous Nonlinear Experimental Design for Parameter Estimation, Modeling, Simulation and Optimization of Complex Processes HPSC 2015, 2017, 81-91.
2Lã Hữu Chương, A. Potschka, J. P. Schlöder, H. G. Bock, Dual Control and Online Optimal Experimental Design, SIAM Journal on Scientific Computing, 39 (2017), B640–B657.
3Lã Hữu Chương, A. Potschka, H. G. Bock, Partial Stability for Nonlinear Model Predictive Control. Automatica 78 (2017), 14--19.
4Lã Hữu Chương, A. Potschka, J.P.Schloder, H.G. Bock, Dua control and information Gain in Controlling uncertain processes, IFAC-Papersonline 49 (2016), 139-144.
5Đinh Nho Hào, Lã Hữu Chương, D. Lesnic, Heuristic regularization methods for numerical differentiation  Comput. Math. Appl., 63 (2012), 816 -- 826.