Đào Thị Thu Hà


TS (Cộng tác viên)

Cộng tác viên
Hướng nghiên cứu: Queueing Theory, Telecommunication networking


Liên hệ
Phòng làm việc: Phòng 207, Nhà A5
Điện thoại:
Email: thu-ha.dao-thi@m4x.org, dttha@math.ac.vn
Trang web cá nhân: https://www.researchgate.net/profile/Thu-Ha_Dao-Thi

Lý lịch khoa học

Nơi sinh: Hải Phòng

  • 1998-2001: Đại học Khoa học tự nhiên, Hà Nội
  • 2001-2003: Ecole Polytechnique, Pháp, bằng kỹ sư 
  • Thạc sĩ: 2003-2004: Chương trình liên kết Paris 6,7, Ecole Polytechnique, ENS, Pháp.
  • Tiến sĩ: 2004-2007: Paris 7, Pháp


Chuyên ngành
: Queueing Theory, Telecommunication networking 


Thời gian công tác bắt đầu công tác tại Viện: tháng 1.2016


Các vị trí công tác đã qua
:

  • 2008: Postdoc Stanford University, USA
  • 2008-2015: Researcher CNRS, France at PriSM, UVSQ, France.


Các lĩnh vực quan tâm
: Applied Probability, Queueing Theory

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách trong Mathscinet