Nguyễn Hoàng Thạch


TS, NCV

Phòng Cơ sở toán học của tin học
Hướng nghiên cứu: Hệ động lực rời rạc, quá trình ngẫu nhiên


Liên hệ
Phòng làm việc: Phòng 208, Nhà A5
Điện thoại: +84 (02)4 37563474 Ext 208
Email: nhthach AT math.ac.vn

Lý lịch khoa học

Năm sinh: 1984
Nơi sinh: Hà Nội, Việt Nam

  • 2008: Đại học, Ecole Polytechnique, Paris, Pháp
  • 2008: Thạc sĩ Ecole Polytechnique, Paris, Pháp
  • 2012: Tiến sĩ, Đại học Paris 7 - Paris Diderot, Paris, Pháp


Chuyên ngành
: Tin học lý thuyết


Thời gian công tác bắt đầu công tác tại Viện: 03/2016


Các lĩnh vực quan tâm
: hệ động lực rời rạc, quá trình ngẫu nhiên


DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách trong Mathscinet

Danh sách gần đây
1Nguyễn Hoàng Thạch, Tran Thi Thu Huong, A maximizing characteristic for critical configurations of chip-firing games on digraphs, Discrete Applied Mathematics, 250 (2018), Pages 38-46, SCI(-E); Scopus.
2Haddad Serge, Mairesse Jean, Nguyễn Hoàng Thạch, Synthesis and Analysis of Product-form Petri Nets,  Fundamenta Informaticae,  122 (2013), 147-172.
3 Mairesse Jean, Nguyễn Hoàng Thạch, Deficiency Zero Petri Nets and Product-form, Fundamenta Informaticae, 105 (2010), 237-261.