Bài viết

Danh sách ứng viên đạt đủ các tiêu chuẩn và điều kiện được Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Toán học đề nghị HĐGSNN xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2022

Ngày 15/7/2022, Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở Viện Toán học đã tiến hành họp xem xét hồ sơ các ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư.

Hội đồng đã trao đổi, thảo luận công khai, dân chủ từng hồ sơ của ứng viên đã đăng ký. Căn cứ kết quả bỏ phiếu, Hội đồng Giáo sứ cơ sở Viện Toán học thông báo danh sách các ứng viên đủ điều kiện xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2022 như sau:

 

STT Họ và tên ứng viên Chức danh
đăng ký bổ nhiệm
Ngành/Chuyên ngành
1 Trần Giang Nam Phó giáo sư  Toán học/ Đại số và Lý số
2 Đỗ Hoàng Sơn Phó giáo sư Toán học/Giải tích toán học

 

 

LAST_UPDATED2