Bài giảng viện

Tháng 5 2023

Bài giảng viện
Ear decompositions of graphs: an unexpected tool in combinatorial commutative algebra
Báo cáo viên: GS. TSKH. Ngô Việt Trung, Viện Toán học

Tháng 3 2023

Bài giảng viện
Generalized Curvatures and the Geometry of Data
Người báo cáo: GS. Jürgen Jost ( Max Planck Institute for Mathematics in the Sciences in Leipzig, Germany)

Công bố khoa học mới