Bài giảng viện

Tháng 7 2022

Bài giảng viện
Hamilton-Jacobi equations -- An introduction and some recent progress in the homogenization theory
Người báo cáo: GS. Trần Vĩnh Hưng, University of Wisconsin Madison

Công bố khoa học mới