Bài giảng viện

Tháng 12 2018

Bài giảng viện
BICMR-IMH Colloquium in Mathematics
Friday, December 14, 2018

Bài giảng viện
Quantum Computing and Cryptography
Người trình bày: Professor Neal Koblitz (University of Washington, Seattle, USA)

Tháng 10 2018

Bài giảng viện
Very weak solutions to wave equation
Báo cáo viên: Giáo sư Michael Ruzhansky (Imperial College, London)

Bài giảng viện
Topology of 4-Manifolds-How to construct 4-Manifolds
Báo cáo viên: Giáo sư Jongil Park (Seoul National University)

Tháng 1 2018

Bài giảng viện
Bài giảng liên viện Toán-Lý: Nobel Vật lý 2017 – Thuyết tương đối rộng Einstein và Sóng hấp dẫn
Người báo cáo: GS. Hoàng Ngọc Long, Viện Vật lý (VAST)

Công bố khoa học mới