Danh sách nghiên cứu sinh hiện nay

STT Họ và tên Chuyên nghành
Cán bộ hướng dẫn

Năm bắt
đầu

Năm kết
thúc
1 Nguyễn Lương Thái Bình Đại số và lý thuyết số
9 46 01 04
GS TSKH Phùng Hồ Hải (hướng dẫn chính).
TS Nguyễn Chu Gia Vượng (hướng dẫn phụ)
 6/2013  6/2018
2 Hoàng Phi Dũng Hình học Tô pô
9 46 01 05
PGS Hà Huy Vui  12/2014  12/2019
3 Kiều Hữu Dũng Phương trình vi phân và tích phân
9 46 01 03
GS Nguyễn Minh Chương  12/2014  12/2019
4 Võ Thị Trúc Giang Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán học
9 46 01 06
PGS Hồ Đăng Phúc 12/2015 12/2020
5 Phạm Thanh Tâm Đại số và lý thuyết số
9 46 01 04
GS Phùng Hồ Hải (hướng dẫn chính).
GS Joao Dos Santos (hướng dẫn phụ)
 12/2015  12/2018
6 Nguyễn Việt  Phương Đại số và lý thuyết số
9 46 01 04
PGS. Tạ Thị Hoài An  01/2016  01/2022
7 Phan Thanh Hồng Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán học
9 46 01 06
TS Lưu Hoàng Đức  7/2016  7/2021
8 Trần Thị Gia   Lâm Đại số và lý thuyết số
9 46 01 04
GS Ngô Việt Trung (hướng dẫn chính).
TS Nguyễn Trọng Hòa (hướng dẫn phụ)
11/2016 11/2021
9 Nguyễn Thanh Nga Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán học
9 46 01 06
PGS. Hồ Đăng Phúc  11/2016 11/2021
10 Lê Viết Cường Phương trình vi phân và tích phân
9 46 01 03
PGS. Đoàn Thái Sơn  11/2016  11/2021
11 Lê Thị Thu  Giang Phương trình vi phân và tích phân
9 46 01 03
GS. Đinh Nho Hào

 4/2017  4/2022
12 Phong Thị Thu Huyền Toán ứng dụng
9 46 01 12
PGS Phan Thành An 01/2016 01/2019
13 Đỗ Thái Dương Toán Giải tích
9 46 01 02
GS Phạm Hoàng Hiệp (hướng dẫn chính).
GS Đinh Tiến Cường, Đại học Quốc gia Singapo, (hướng dẫn phụ)
4/2017 4/2021
14 Trương Thị Hiền

Đại số và Lý thuyết số

9 46 01 04

TS Trần Nam Trung 5/2018 5/2022
15 Ngô Tấn Phúc

Đại số và Lý thuyết số

9 46 01 04
TS Trần Giang Nam 11/2018 11/2022
16 Nguyễn Thị Trà

Đại số và Lý thuyết số

9 46 01 04
TS Nguyễn Duy Tân 11/2018 11/2022
17 Nguyễn Thị Lê

Toán ứng dụng
9 46 01 12

PGS. Phan Thành An 11/2018 11/2022
18 Phạm Thị Hương

Toán ứng dụng
9 46 01 12

GS. Vũ Ngọc Phát 4/2020    4/2024
19 Hoàng Ngọc Yến

Đại số và Lý thuyết số
9 46 01 04

PGS. Hoàng Lê Trường 4/2020  4/2024
20 Nguyễn Thị Ánh Hằng

Đại số và Lý thuyết số
9 46 01 04

PGS. Hoàng Lê Trường 2020 2024
21 Dư Thị Thu Trang

Toán giải tích
9 46 01 02

TS Hồ Minh Toàn 2020 2024
22 Võ Quốc Bảo

Đại số và Lý thuyết số
9 46 01 04

GS. Phùng Hồ Hải 2021 2025
23 Phạm Lan Hương Đại số và Lý thuyết số
9 46 01 04

GS. Ngô Đắc Tuấn (hướng dẫn chính)

GS. Phùng Hồ Hải (hướng dẫn phụ)

2021 2025
24 Hà Đức Thái

Phương trình vi phân và tích phân

 9 46 01 03
TS. Hoàng Thế Tuấn 2021 2025
25 Nguyễn Quốc Tuấn

Toán ứng dụng
9 46 01 12

TS. Bùi Trọng Kiên 2021 2025

 

 

LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới