HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

30 Tháng 1 2023

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Shuffling Gradient Methods for Finite-sum Optimization
Người báo cáo: Trần Huyền Trang (Cornell University)

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Cách tiếp cận bắn nhiều lần trong tìm xấp xỉ đường đi ngắn nhất có ràng buộc trên các bề mặt đa diện trong không gian 3 chiều
Người báo cáo: Nguyễn Thị Lê (Học viện An ninh nhân dân)

Xêmina Hình học và Tô-pô
Selmer groups of hyperelliptic curves over function fields and Invariant Vinberg theory
Người báo cáo: Đào Văn Thịnh (Viện Toán học)

Xêmina Hình học giải tích
Biểu diễn đa thức dương và bài toán tối ưu đa thức III
Người báo cáo: Hồ Minh Toàn

Xêmina Dự án nghiên cứu khoa học công nghệ Hàm zeta, giá trị zeta và những chủ đề liên quan
Higher-order Jacobian matrices, higher Nash blowups, and motivic zeta functions
Speaker: Lê Quý Thường (VNU University of Science in Hanoi)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
On the Paley graph of a quadratic character
Speaker: Nguyen Duy Tan

Xêmina Giải tích
Parabolic approach to the (analytic) Minimal Model Program
Người báo cáo: Đặng Quang Tuấn (International Centre for Theoretical Physics (ICTP))

Xêmina Hình học và Tô-pô
Cotangent complex of the topological E_n - operads.
Người báo cáo: Hoàng Mạnh Trường (Đại học FPT)

Xêmina Hình học giải tích
Biểu diễn đa thức dương và bài toán tối ưu đa thức IV
Người báo cáo: Hồ Minh Toàn

30 Tháng 1 2023
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới