Tên đề tài: Một số bất biến của Môđun liên kết với hệ tham số hầu P-chuẩn tắc

Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số

Mã số: 9 46 01 04.

Nghiên cứu sinh Phạm Hồng Nam

Tập thể hướng dẫn khoa học: PGS. TS Đoàn Trung Cường, GS TS Lê Thị Thanh Nhàn

Cơ sở đào tạo: Viện Toán học

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2
Đề tài:  Some parametric optimization problems in mathematical economics

Chuyên ngành: Toán ứng dụng
   
Mã số: 9 46 01 12

Nghiên cứu sinh: Vũ Thị Hướng

Tập thể hướng dẫn khoa học: GS TSKH Nguyễn Đông Yên

Cơ sở đào tạo: Viện Toán học 

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2
Đề tài:  Stability of some constraint systems and optimization problems

Chuyên ngành: Toán ứng dụng

Mã số: 9 46 01 12

Nghiên cứu sinh: Dương Thị Kim Huyền

Tập thể hướng dẫn khoa học: GS TSKH Nguyễn Đông Yên

Cơ sở đào tạo: Viện Toán học 

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2
Đề tài:  Phương pháp giải một số bài toán cân bằng đơn điệu

Chuyên ngành: Toán ứng dụng

Mã số: 9 46 01 12

Nghiên cứu sinh: Phùng Minh Đức

Tập thể hướng dẫn khoa học: GS TSKH Lê Dũng Mưu và PGS TS Nguyễn Văn Quý

Cơ sở đào tạo: Viện Toán học 

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2
Đề tài:  Dáng điệu tiệm cận của một số bất biến của lũy thừa các Iđêan phủ

Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số

Mã số: 9 46 01 04

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thu Hằng

Tập thể hướng dẫn khoa học: TS Trần Nam Trung và GS TS Lê Thị Thanh Nhàn

Cơ sở đào tạo: Viện Toán học

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2