Tên đề tài luận án:

Tính chẻ ra của môđun đối đồng điều địa phương và ứng dụng

Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số

Mã số: 62 46 01 04

Nghiên cứu sinh: Phạm Hùng Quý

Người hướng dẫn khoa học: GS TSKH Nguyễn Tự Cường

Cơ sở đào tạo: Viện Toán học
Ngày bảo vê: ngày 27/05/2013

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2

Tên đề tài luận án:

Chặn trên chỉ số chính quy Castelnuovo-Mumford

Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số

Mã số: 62 46 01 04

Nghiên cứu sinh: Lê Xuân Dũng

Người hướng dẫn khoa học: GS TSKH Lê Tuấn Hoa

Cơ sở đào tạo: Viện Toán học

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2

Tên đề tài luận án:

Toán tử tích phân cực đại trên trường địa phương

Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân

Mã số: 62 46 01 03

Nghiên cứu sinh: Hà Duy Hưng

Người hướng dẫn khoa học: GS TSKH Nguyễn Minh Chương

Cơ sở đào tạo: Viện Toán học

Ngày bảo vệ: Ngày 20 tháng 3 năm 2013

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2

Tên đề tài luận án:

Convergence Rates for the Tikhonov Regularization of Coefficient Identification Problems in Elliptic Equations

Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân

Mã số: 62 46 01 03

Nghiên cứu sinh: Trần Nhân Tâm Quyền

Người hướng dẫn khoa học:

  • GS TSKH Đinh Nho Hào

Cơ sở đào tạo: Viện Toán học

Ngày bảo vệ: 25/07/2012

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2

Tên đề tài luận án: Lý thuyết KKM trong nửa dàn Tô pô và ứng dụng

Chuyên ngành: Toán giải tích

Mã số: 62 46 01 01

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thế Vinh

Người hướng dẫn khoa học: PGS TSKH Đỗ Hồng Tân

Cơ sở đào tạo: Viện Toán học

Ngày bảo vệ: 24/11/2011

Nội dung đính kèm:

LAST_UPDATED2