Tên đề tài luận án

Nguyên lý Hasse cho nhóm đại số trên trường toàn cục

Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số

Mã số: 62 46 01 04

Nghiên cứu sinh: Ngô Thị Ngoan
Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS TS Nguyễn Quốc Thắng
Cơ sở đào tạo: Viện Toán học

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2

Tên đề tài luận án

Quan hệ giữa hệ số Hilbert hiệu chỉnh

 và môđun Cohen-Macaulay suy rộng dãy

Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số

Mã số: 62 46 01 04

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Tuấn Long
Tập thể hướng dẫn khoa học: GS TSKH Nguyễn Tự Cường, GS TS Lê Thị Thanh Nhàn
Cơ sở đào tạo: Viện Toán học

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2

 

Tên đề tài luận ánVariational analysis and some special optimization problems

                      (Giải tích biến phân và một số bài toán tối ưu đặc biệt)

Chuyên ngành: Toán ứng dụng

Mã số: 62 46 01 12
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thái An
Tập thể hướng dẫn khoa học: GS TSKH Nguyễn Đông Yên, PGS TS Nguyễn Mậu Nam
Cơ sở đào tạo: Viện Toán học

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2

Tên đề tài luận án

Đề tài: Data Assimilation in Heat Conduction

 Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân

 Mã số: 62 46 01 03

 

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Ngọc Oanh
Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS TSKH Đinh Nho Hào
Cơ sở đào tạo: Viện Toán học

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2

Tên đề tài luận án

Iđêan nguyên tố liên kết của lũy thừa iđêan cạnh

Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số

Mã số: 62 46 01 04

Nghiên cứu sinh: Hà Thị Thu Hiền
Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS TSKH Ngô Việt Trung
Cơ sở đào tạo: Viện Toán học

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2